PEN K WARRANTY 2020

การรับประกันสินค้า

1.     ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทเพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้งจํากัด ("บริษัทฯ") ตกลงให้การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ปราศจากความชํารุดบกพร่องในวัสดุและกระบวนการผลิต ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1.1     การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายโดยบริษัทฯ หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ และเป็นการซื้อขายและใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

1.2     บริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าแก่ผู้ซื้อรายแรกที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ และมีชื่อผู้ซื้อดังกล่าวปรากฎอยู่ในระบบลงทะเบียนการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ

1.3     บริษัทฯ จะให้การรับประกันสินค้าแก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และได้รับการยืนยันตอบรับจากบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว

1.4     ผู้ซื้อจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ใบรับประกันสินค้า และƒหรือ ใบเสร็จรับเงิน ƒ ใบกํากับภาษีตลอดอายุการรับประกัน และต้องแสดงเอกสารดังกล่าวที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีการแก้ไขข้อความใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ซื้อที่ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวที่สมบูรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องมีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อ

1.5     ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่มีสิทธิโอนการรับประกันสินค้าให้แก่บุคคลอื่นได้


2.     ระยะเวลาการรับประกัน

2.1การรับประกันสินค้าทุกประเภทจะเริ่มนับเวลารับประกันตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าซึ่งจะระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี หรือนับจากวันที่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าชนิดสั่งพิเศษ แล้วแต่กรณีโดยมีระยะเวลารับประกันและเงื่อนไขกําหนดตามประเภทผลิตภณฑ์ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย – ระยะเวลาการรับประกันสินค้า และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันสินค้าฉบับนี้

2.2ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะลดลงกึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใช้เพื่อการสาธิต สินค้าตัวโชว์ สินค้ามีตําหนิ หรือสินค้าที่ถูกเสนอขายในราคาพิเศษเพื่อลดสินค้าคงคลัง(Clearance Sale)

2.3ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กําหนดแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังไม่ได้ถูกนําไปใช้หรือติดตั้งอย่างครบถ้วนก็ตาม


3.     การใช้สิทธิเรียกร้องตามการรับประกันสินค้า

3.1     ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายชํารุดบกพร่อง และ/หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วนซึ่งผู้ซื้อยังมิได้ติดตั้งหรือใช้งานสินค้าผู้ซื้อต้องแจ้งให้บริษัทฯหรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯทราบภายใน เจ็ด(7) วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าโดยบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ที่ขาดหายไปให้แก่ผู้ซื้อ แต่หากผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสินค้า

3.2     ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันสินค้า หากผู้ซื้อพบว่าผลิตภัณฑ์มีความชํารุดบกพร่อง ผู้ซื้อต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยแจ้งให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ ทราบภายใน สามสิบ (30)วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อพบความความชํารุดบกพร่องนั้นโดยผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และได้รับการยืนยันตอบรับจากบริษัทฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) แล้ว ตามข้อ 1.3 และแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1.4 ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันสินค้า หากผู้ซื้อมิได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของ บริษัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ ได้

3.3     ผู้ซื้อต้องนําผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดบกพร่องมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกติดตั้งตรึงไว้กับสถานที่พักอาศัย หรือโดยสภาพไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก ผู้ซื้อต้องอนุญาตให้บริษัทฯ หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยบริษัทฯ เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดบกพร่อง ณ สถานที่ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นติดตั้งอยู่ตามวันและเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

3.4     บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหรือไม่

3.5     ในกรณีที่ความชํารุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะดําเนินการซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชํารุดนั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยที่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนจะไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการรับประกันตามปกติ

3.6     ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ ในการรับประกันสินค้านี้ คือการซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชํารุดบกพร่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

3.7     การตัดสินใจของบริษัทฯในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชํารุดบกพร่อง การซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประกันสินค้าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ซื้อตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะปฎิบัติตามการตัดสินของบริษัทฯ


4.     ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

4.1     สินค้าที่เกิดความชํารุดบกพร่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง

4.2     ผู้ซื้อมิได้ลงทะเบียนการรับประกันในระบบการรับประกันของบริษัทฯ และ/หรือ ไม่สามารถแสดงใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ ได้

4.3     ใบรับประกันและหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือทําลายไม่ว่ากรณีใดๆ

4.4     หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขลบขีดฆ่าหรือทําลาย

4.5     ผู้ซื้อมิได้แจ้งความชํารุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กําหนด

4.6     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งปรับเปลี่ยน เชื่อมต่อ ซ่อมแซม บํารุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคลากรของบริษัทฯ

4.7     การใช้ปลั๊ก อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกหรือสายไฟและตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขนาด การใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท แรงดันน้ํา และแรงดันก๊าซผิดไปจากที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

4.8     การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

4.9     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพที่ไม่เหมาะสม โดยมิใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

4.10     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากเจตนา อุบัติเหตุและจราจลปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ําท่วม อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผงเคมีที่รุนแรง เป็นต้น

4.11     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ซื้อมิได้บํารุงรักษาและทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการใช้งานหรือการทําความสะอาดผิดวิธี

4.12     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้วัตถุหรือสารเคมีที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

4.13     ความชํารุดบกพร่องและความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการนําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้งานในครัวเรือนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการทดลองหรือทดสอบใดๆ

4.14     รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานตามปกติของผู้ซื้อ

4.15     การสึกหรอการเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือความสกปรกและความเสียหายจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ

4.16     ผลิตภัณฑ์ที่มีความเปราะแตกง่าย เช่น ชิ้นส่วนที่เป็นกระจก หรือชิ้นส่วนที่ใช้เพื่อความสวยงามหรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่นหลอดไฟ แบตเตอรี่ แผ่นกรองอากาศ ไส้กรองน้ํา สารกรองน้ําหรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น ยางกันรั่วหรือสายยางเป็นต้น


5.     ข้อจํากัดความรับผิด

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่กําหนดไว้เพื่อเป็นการลงโทษ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือความสูญเสียใดๆ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกําไร ค่าขาดประโยชน์ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูลในซอฟต์แวร์ หรือที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ สูญหาย ถูกลบ หรือถูกแก้ไขอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า(ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัทฯ ภายใต้การรับประกันสินค้า)

ความรับผิดของบริษัทฯภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้า(ซึ่งรวมถึงบริการของบริษัทฯ ภายใต้การรับประกันสินค้า) จํากัดไว้เพียงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เสียหายด้วยชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน หรือที่เทียบเท่ากันแล้วแต่ว่าจํานวนใดจะต่ํากว่าทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อการรับประกันอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันอย่างแจ้งชัดหรือไม่ก็ตาม) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งสําหรับการนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ

บริษัทฯ ไม่มีภาระหรือต้องรับผิดสําหรับค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือการสูญหายของหรือความเสียหายต่อสิ่งใดๆ ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้จําหน่ายให้แก่ผู้ซื้อ